ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

บช กลาง แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 531, ว 532)


กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค 0416.2/ว 531 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 33 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ในระบบ OCPA ของยา Ruxolitinib ในการรักษาผู้ป่วยโรค Myelofibrosis มีผลใช้บังคับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

และมีหนังสือ ที่ กค 0416.2/ว 532 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งเวียนผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 34 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ในระบบ OCPA ของยา Trastuzumab ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และยา Ruxolitinib ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค Myelofibrosis  มีผลใช้บังคับสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

กดที่ link ต่อไปนี้ เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

  หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 531)

  หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 532)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 33)

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ว 34)

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 4623 View