ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!!! ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ราคากลางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ ประจำปี 2562


สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 4085 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 แจ้งเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง  เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ราคากลางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรม โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ราคากลางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานราคากลางยาที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดซื้อยา

ผู้จัดการประชุมฯสนับสนุนงบประมาณค่าที่พัก ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าประชุม ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงเบิกจากต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้แจ้งตอบรับการประชุม ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

 หนังสือเชิญประชุม 

 รายชื่อผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 

 กำหนดการประชุม

 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ที่มา: สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1118 View