ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

อย่าลืมต่ออายุ!!! การขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบตรวจสอบผู้จำหน่ายรายเดียว


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีหนังสือ ที่ สธ 1009.2.6/ว 123 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 แจ้งเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เรื่อง การขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบตรวจสอบผู้จำหน่ายรายเดียว โดยแจ้งแนวทางดำเนินการสำหรับโรงพยาบาลที่ประสงค์จะเข้าใช้งานระบบตรวจสอบผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายาจากฐานข้อมูลด้านยาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อตรวจสอบผู้จำหน่ายยาว่าเป็นผู้จำหน่ายรายเดียวหรือไม่ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดังกล่าว นั้น

เนื่องจากหนังสือดังกล่าวข้างต้น ระบุว่า

การเข้าใช้งานระบบตรวจสอบผู้จำหน่ายยารายเดียว มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากโรงพยาบาลประสงค์ใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป ขอให้จัดส่งหนังสือราชการเพื่อแจ้งความประสงค์ใช้งานระบบ ไปยังสำนักยาฯ อีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตามที่กำหนด

ผู้ที่ใช้งานระบบตรวจสอบผู้จำหน่ายรายเดียว อยู่ อาจจะทะยอยประสบปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานระบบดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องมาจากหมดอายุการใช้งาน 1 ปี ดังที่แจ้งข้างต้น จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ว 123)

 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก: ภาค 1 การตั้งค่าและการใช้งานทั่วไป

 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอก: ภาค 2 วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศด้านยา

ที่มา: สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1149 View