ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำราคากลางยา


ตามที่สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 3855 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แจ้งเวียนผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร  เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำราคากลางยา โดยกำหนดจัดการประชุมฯ ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และขอให้ผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นั้น

เนื่องจากประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยา (นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ) ติดราชการเร่งด่วน จึงเห็นควรเลื่อนการประชุมดังกล่าว เป็นวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือสำนักยา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1009.6/ว 4040 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แจ้งเวียนผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังแจ้งข้างต้น

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือเชิญประชุม (ว 3855)

ที่มา: สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 28 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1113 View