ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้สมัครการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ครั้งที่ 3, 4, 5 และ 6 ประจำปี 2563


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการทางเภสัชกรรมในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวม 40 หลักสูตร  และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.05/ ว 2097 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประชุมได้รวบรวม รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3, 4, 5 และ 6   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อได้ตาม link ต่อไปนี้

ครั้งที่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม รายละเอียด
การลงทะเบียน
3  ความก้าวหน้าของการจัดการระบบยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(Update in Medication Management System and Rational Drug Use)
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 จ.เชียงใหม่
open link
4  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ภาค 1 ; 
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 จ.ขอนแก่น
open link
5  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ภาค 2 ;
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 จ.ขอนแก่น
open link
6  การประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรมคลินิก 1
(Advanced Pharmacotherapeutics I)
วันที่ 13-17 มกราคม 2563 จ.ขอนแก่น
open link


ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1468 View