ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา


ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ 0202.3.2/ว 247 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 แจ้งเวียนส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่ง ที่ 1449/2561 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา โดยมอบอำนาจการดำเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ให้แก่ผู้อำนวยการตามระเบียบนี้ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0202.3.2/ว 1592 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 แจ้งเวียนคำสั่งดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และขอให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนแจ้งสถานีอนามัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย


กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 และ
      ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค
      ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

 

ที่มา: เว็บไซต์กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

วันที่ประกาศข่าว : 04 พ.ค. 2561 -    จำนวนผู้เข้าชม 2884 View