ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายการยาที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลาง


กรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 213 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่ยารายการใดที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ ถือว่ายารายการที่อยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติมิได้มีราคากลางยากำหนดไว้ เมื่อหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อยารายการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ "ราคากลาง" ตามนัยมาตรา 4(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติจะได้ประกาศราคากลางยารายการนั้น โดยรายการยาที่อยู่ระหว่างทบทวนให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนดรายการยาดังกล่าวต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ออกประกาศลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กำหนดราคากลางยา โดยให้ใช้ราคากลางยา ดังปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)

โดยที่มียาบางรายการซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยาเพื่อกำหนดราคากลางยาใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงได้ออก ประกาศรายการยาที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางยาอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ลำดับ

วดป ที่แจ้งเวียน

หนังสือแจ้ง

รายการยาตามประกาศ

สถานะ

1 24 มิถุนายน 2564

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล

1 รายการ

(ยา Etomidate sterile emulsion 20 mg/10 ml )

ไม่มีราคากลาง
2 30 มิถุนายน 2564

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
2 รายการ ไม่มีราคากลาง
3 22 กรกฎาคม 2564

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
6 รายการ ไม่มีราคากลาง
4 27 สิงหาคม 2564

ผู้รับอนุญาตฯ

โรงพยาบาล
1 รายการ
(ยา Asparaginase sterile pwdr 0.01 MU/1 vial)
ไม่มีราคากลาง
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  yes หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ว 213)

  yes หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่รายการยาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนปรับปรุงราคากลางยา

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
         กรมบัญชีกลาง

 


เพิ่มเพื่อน มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)
วันที่ประกาศข่าว : 29 ก.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 951 View