ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มติ ครม เพิ่มเติม!! การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ


คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ) และตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนออย่างเคร่งครัด ดังนี้

ขอให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการไปดูงานในต่างประเทศ และในเรื่องการเผยแพร่รายงานการดูงานทางเว็บไซต์ตลอดจนส่งรายงานการค้นคว้าวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะรัฐมนตรีทราบ

 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเผยแพร่รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 120 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบและแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อ ศึกษารายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ว 120 /9 มีนาคม 2560)

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ว 160 /13 พฤษภาคม 2559)

ที่มา: เว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2560 -    จำนวนผู้เข้าชม 4466 View