ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

อาเซียน กูรู!! มาเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกันจ้า :)


สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมข้าราชการในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทุกวัย ติดตามความรู้เกี่ยวกับปรเทศในกลุ่มอาเซียนในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง รวมทั้งการฝึกการใช้ภาษาของแต่ละชาติ และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและเท่าทันสถานการณ์อย่างกับเป็น อาเซียน กูรู กันดีกว่า

ตัวอย่างองค์ความรู้ที่เผยแพร่ :

 ระบบบริหารราชการของประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ

 Do's and Don'ts ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

- บรูไนดารุสซาลาม
- ราชอาณาจักรกัมพูชา
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- มาเลเซีย
- สหภาพเมียนม่าร์
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
- สาธารณรัฐสิงคโปร์
- ราชอาณาจักรไทย
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 คู่มือคำศัพท์ไทย-อังกฤษสำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ / download

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.

 

วันที่ประกาศข่าว : 12 มิ.ย. 2558 -    จำนวนผู้เข้าชม 2341 View