ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า (Go to the Better)


กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์เชียวชาญรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด โรคหลอดเลือดสมอง บริการประชาชนในแถบปริมณฑล ประชากรหนาแน่น เข้าถึงบริการง่าย ในปี 2558 จะเพิ่มสาขาโรคตา จัดระบบส่งยาผู้ป่วยเรื้อรังทางไปรษณีย์ด่วนถึงบ้าน ส่งแพทย์เชี่ยวชาญกระดูกไปบริการที่โรงพยาบาลปากเกร็ด ลดความแออัดในโรงพยาบาล   

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 12 ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี  เน้นประเด็น “ก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า” (Go to the Better) โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมกว่า 500 คน  

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิหรือระดับเชี่ยวชาญเฉพาะโรค อยู่ในเครือข่ายบริการของเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี ซึ่งเป็นเขตปริมณฑลมีประชากรรวม 5 ล้านคน เฉพาะที่จ.นนทบุรีมีประชากรเกือบ 2 ล้านคน เนื่องจากมีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ปัญหาสุขภาพมีความซับซ้อนกระทรวงสาธารณสุขได้วางระบบบริการพิเศษในจังหวัดคือ 1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล  โดยจัดบริการดูแลร่วมกัน ทั้งโรงพยาบาลชุมชน สถาบันโรคทรวงอก สถาบันบำราศนราดูร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุหรือรพ.ชลประทาน รพ.ศรีธัญญา มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วเหมือนเป็นหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเดียวกัน และแลกเปลี่ยนแพทย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญเช่นโรคหัวใจ สมอง จิตเวช อุบัติเหตุ ลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ดีขึ้น

          ทั้งนี้ ได้จัดบริการการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลควบคู่การแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะการฝังเข็ม ให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น ปวดหลัง โรคกระดูกและข้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต ได้รับความนิยม มีผู้ใช้บริการร้อยละ 10 ของผู้ป่วยนอก ขณะนี้ได้จัดคลินิกหมุนเวียนออกให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย โดยกระทรวงฯ จะเร่งพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการดียิ่งขึ้น

         ปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 515 เตียง มีผู้มารับการตรวจรักษาวันละ 2,300 ราย ขณะนี้ ได้พัฒนาศักยภาพรักษาโรคที่ซับซ้อนตามนโยบายแผนพัฒนาระบบบริการ เพื่อเป็นศูนย์รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลอื่นๆ ขณะนี้ให้บริการแล้ว 4 สาขา ได้แก่ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ทารกแรกเกิด และอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่าได้ผลดี ผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาทันที 24 ชั่วโมง ช่วยลดการเสียชีวิตลงได้มาก โดยมีผู้ป่วยรับบริการขยายหลอดเลือดหัวใจ 240 ราย  ฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ 193 ราย ในปี 2558 จะเพิ่มสาขาเชี่ยวชาญโรคตา ซึ่งมีแพทย์สาขาย่อยครบถ้วนเช่นโรคต้อหิน จอประสาทตา เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญประจำเขตสุขภาพที่ 4   

          สำหรับการลดความแออัด ขณะนี้ได้เพิ่มบริการจัดส่งยาด่วนทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาต่อเนื่องเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ครั้งละ 100 บาท ช่วยผู้ป่วยลดค่าใช้จ่ายเดินทางลงได้ 190 บาท จัดแพทย์ไปตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจัดแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ ไปตรวจที่รพ.ปากเกร็ด สัปดาห์ละ 1 วัน กรณีที่ต้องผ่าตัดจะนัดมาผ่าตัดที่รพ.พระนั่งเกล้า และส่งนอนพักฟื้นที่รพ.ปากเกร็ด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น ซึ่งพบว่าประชาชนพอใจมาก ต่อไปจะขยายไปที่รพ.บางบัวทองด้วย

  ข่าวเพื่อสื่อมวลชน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 

    การประชุมวิชาการประจำปีของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 12 (คลิปวิดีโอ)

 

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ย. 2557 -    จำนวนผู้เข้าชม 6802 View