ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ความพึงพอใจต่อผลผลิตและบริการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ


จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพต่อ ผลผลิตและบริการของสำนักฯ จำนวน 13 รายการ ในปีงบประมาณ 2551 โดยใช้แบบสอบถามที่ส่งถึงผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องของแต่ละผลผลิต/บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

เมื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติเป็น ค่าแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยให้น้ำหนักคะแนนความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จากมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด และแบ่งเกณฑ์วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับเช่นกัน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง ถึง พึงพอใจมาก

ผลผลิต/บริการที่ได้รับการประเมินในระดับพึงพอใจมาก จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) คู่มือการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และวารสารเภสัชกรรมคลินิก

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อผลผลิตและบริการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ

โดย คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ในปีงบประมาณ 2551 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.)ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพต่อผลผลิตและบริการของสำนักฯ จำนวน 13 รายการ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อผลผลิต/บริการดังกล่าว รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาประกอบการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้นต่อไป โดยใช้แบบสอบถามร่วมซึ่งจัดทำขึ้นตามมติของคณะกรรมการสนับสนุนบริการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ก. ข้อมูลทั่วไป ข. ความพึงพอใจต่อผลผลิตและบริการ (ที่สอบถาม) ของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และ ค. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายของผลผลิต/บริการนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพศ. รพท. รพช.

การวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมจากแบบสอบถามที่ตอบกลับ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติเป็น ค่าแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยให้น้ำหนักคะแนนความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จากมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด และแบ่งเกณฑ์วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับเช่นกัน ดังนี้

ค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจ

4.204 – 5.000

พึงพอใจมากที่สุด

3.403 – 4.203

พึงพอใจมาก

2.602 – 3.402

พึงพอใจปานกลาง

1.801 – 2.601

พึงพอใจน้อย

1.000 – 1.800

พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ต่อผลผลิต/บริการทั้ง 13 รายการ สรุปได้ดังตารางที่ 1โดยพบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ถึง พึงพอใจมาก ซึ่งผลผลิต/บริการที่ได้รับการประเมินในระดับพึงพอใจมาก จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) คู่มือการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และวารสารเภสัชกรรมคลินิก

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถานบริการสุขภาพต่อผลผลิต / บริการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ผลผลิต / บริการ

x̄

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

การเผยแพร่รายการฐานข้อมูลของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

3.31

0.67

พึงพอใจปานกลาง

การอบรมพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลบริการสุขภาพ

3.47

0.68

พึงพอใจมาก

การอบรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.45

0.7

พึงพอใจมาก

คู่มือการชันสูตรพลิกศพ

3.32

0.74

พึงพอใจปานกลาง

คู่มือการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

3.62

0.72

พึงพอใจมาก

คู่มือพัฒนาระบบงานศูนย์สุขภาพชุมชน

3.49

0.78

พึงพอใจมาก

โครงการพัฒนาจังหวัดประสิทธิภาพ

3.27

0.87

พึงพอใจปานกลาง

แนวทางการจัดทำบัญชีต้นทุนกิจกรรม

3.35

0.73

พึงพอใจปานกลาง

พัฒนาระบบงานยาเสพติด

3.46

0.74

พึงพอใจมาก

มาตรฐานโภชนาการ

3.32

0.82

พึงพอใจปานกลาง

วารสารเภสัชกรรมคลินิก

3.57

0.73

พึงพอใจมาก

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th)

3.64

0.69

พึงพอใจมาก

หลักเกณฑ์การจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุขตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 กันยายน 2546

3.43

0. 7

พึงพอใจมาก

ความพึงพอใจต่อ “ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th)”

ในการสำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ แบบสอบถามร่วมที่จัดทำขึ้นถูกจัดส่งไปยังหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข สสจ.ทุกจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมรพศ. /รพท. / รพ.สังกัดกรมอื่น ๆ ทุกแห่ง และหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพช.ทุกแห่ง รวมจำนวน 946 ชุด และได้รับการตอบกลับจำนวน 456 ชุด คิดเป็นร้อยละ 48.2 โดยที่ โรงพยาบาลศูนย์มีร้อยละของการส่งแบบสอบถามกลับมากที่สุด (ร้อยละ 72.00) รองลงมาคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป หน่วยงานสังกัดกรมอื่นๆ และโรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 60.00, 55.71, 51.11 และ 31.74) ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 98.46 เป็นเภสัชกร โดยจากการสอบถามเกี่ยวกับ สื่อที่ทำให้รู้จักสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพมากที่สุด พบว่าเป็น สื่อประเภท เว็บไซต์ (ร้อยละ 80.92 ) รองลงมาคือ หนังสือราชการ การประชุมสัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การนำเสนอผลงาน/ประชุมวิชาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 64.69 , 51.75 , 22.81 , 18.64 และ 14.25 ตามลำดับ

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

ประเภทหน่วยงาน

จำนวนส่งแบบสอบถาม

จำนวนตอบกลับ

ร้อยละ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

75

45

60.00%

โรงพยาบาลศูนย์

25

18

72.00%

โรงพยาบาลทั่วไป

70

39

55.71%

โรงพยาบาลชุมชน

731

331

45.28%

หน่วยงานสังกัดกรมอื่น ๆ

45

23

51.11%

รวม

946

456

48.20%

สำหรับ “ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข” นั้น พบว่า เป็นที่รู้จักของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 95.18 และได้นำไปใช้ร้อยละ 68.2 โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 58 มีระยะเวลาในการใช้ประโยชน์อยู่ในช่วง 1 – 3 ปี และในกลุ่มผู้ที่ไม่รู้จักเว็บไซต์นี้ ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (ร้อยละ 72.73)

จากการประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการในแบบสอบถามที่ตอบกลับดังกล่าว พบว่า ความพึงพอใจต่อ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ ในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x̄= 3.64, S.D.= 0.69) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากเช่นกัน เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดที่ได้รับดังนี้ 1. ด้านเว็บไซต์ 2. ด้านคุณภาพบริการ และด้านการใช้ประโยชน์ 3. ด้านการบริการ 4. ด้านการมีส่วนร่วม รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th)

หัวข้อ

x̄

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ด้านการบริการ

3.59

0.66

พึงพอใจมาก

ด้านคุณภาพบริการ

3.68

0.70

พึงพอใจมาก

ด้านการใช้ประโยชน์

3.68

0.69

พึงพอใจมาก

ด้านการมีส่วนร่วม

3.42

0 .70

พึงพอใจมาก

ด้านเว็บไซต์

3.74

0.68

พึงพอใจมาก

ภาพรวม

3.64

0.69

พึงพอใจมาก

 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดความพึงพอใจแต่ละด้าน พบว่า แต่ละรายการได้รับการประเมินในระดับพึงพอใจมาก ยกเว้น รายการ มีการปรับปรุงผลผลิตและบริการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งมีระดับ พึงพอใจ ปานกลาง ( 3.36 ) โดยรายการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล (3.93) รองลงมา คือ ความสอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของหน่วยงาน (3.77) การใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านบริหาร (3.76) การจัดวางรูปแบบ หมวดหมู่ กลุ่มข้อมูล (3.76) ช่องทางติดต่อในการขอรับบริการ (3.71) ตามลำดับ

ส่วนของปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการเว็บไซต์ ฯ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นมานั้น ได้แก่ ด้านการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งบางครั้งไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้หรือใช้เวลา load นาน ด้านการแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานสนทนา(Webboard) ซึ่งมี spam เข้ามารบกวนค่อนข้างมาก และด้านระบบการรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ซึ่งบางท่านไม่ต้องการให้จำกัดช่วงเวลาในการเข้ารายงานข้อมูล และบางท่านต้องการให้ลดจำนวนช่องที่เติมข้อมูลลง และสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง นั้น มีทั้งด้านการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์โดยหลายท่านเห็นว่า ควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล ฯ ให้เป็นที่รู้จักมากกว่าที่เป็นอยู่ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้ข้อมูลไปปฏิบัติงานได้โดยตรงมากยิ่งขึ้น ด้านรูปแบบการนำเสนอในเรื่องของความทันสมัย การอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่ของข่าวสาร ด้านข้อมูลที่ให้บริการในเรื่องของความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ความครอบคลุมข้อมูลด้านวิชาการ ข้อมูลสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ ด้านระบบการรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ในเรื่องของการพัฒนาระบบรายงานออนไลน์แทนรายงานด้วยกระดาษ การลงข้อมูลรายงาน การแจ้งเตือนช่วงเวลาการรายงาน รายงานสรุปการจัดส่งข้อมูล การนำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์/ข้อมูลจัดซื้อ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งศูนย์ข้อมูล ฯ จัดหามานำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งจัดส่งให้ทาง e-mail แก่สมาชิกผู้บริหารเวชภัณฑ์ เภสัชกร และผู้สนใจ โดยได้รับคำนิยมและกำลังใจให้ดำเนินการต่อไปด้วยเห็นว่า มีประโยชน์ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทันเวลา

โดยสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ รวมทั้งผลผลิต/บริการอื่น ๆ ของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในครั้งนี้ จะเป็นสิ่งสะท้อนอย่างดีสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการและมาตรฐานคุณภาพของผลผลิตต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลผลิต / บริการที่มีเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของผู้เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดต่อไป

ที่มา: สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
วันที่ประกาศข่าว : 26 ต.ค. 2557 -    จำนวนผู้เข้าชม 9018 View