ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รหัสสี บ่งบอกวันหมดอายุของยา


คุณภาพของยานับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน ประเด็นในเรื่องดังกล่าวจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากประเด็นหนึ่งท่ามกลางกระแสความตื่นตัวเรื่องการประกันคุณภาพในระบบบริการสาธารณสุขทั้งการพัฒนาและการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล รวมถึงการก้าวสู่การรับรองมาตรฐานร้านยาสู่ร้านยาคุณภาพ โดยที่โรงพยาบาลหรือร้านยาจะต้องมีระบบการบริหารจัดการและควบคุมกำกับเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพของยาที่ให้บริการ ซึ่งประเด็นของการตรวจสอบ ติดตามวันหมดอายุของยาถือเป็นการประกันคุณภาพยาเบื้องต้นที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีระบบหรือรูปแบบที่เหมาะสม ชัดเจน และสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนผู้รับบริการในการตรวจสอบและทราบเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว
สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานเชิงระบบที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าว โดยมีความเห็นร่วมกันว่า 'ระบบรหัสสีในการบ่งบอกวันหมดอายุของยา' เป็นเรื่องที่สมควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติร่วมกันทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา โดยเห็นควร กำหนดสีบ่งบอกวันหมดอายุทุก 10 ปี ดังนี้

 
สี
ปีที่หมดอายุ
ค.ศ.
พ.ศ.
                      ชมพู
2006
2016
2549
2559
                      เขียว
2007
2017
2550
2560
                      ฟ้า
2008
2018
2551
2561
                      ส้ม
2009
2019
2552
2562
                      น้ำเงินเข้ม
2010
2020
2553
2563
                      เทา
2011
2021
2554
2564
                      ม่วง
2012
2022
2555
2565
                      ครีม
2013
2023
2556
2566
                      แดง
2014
2024
2557
2567
                      เหลือง
2015
2025
2558
2568
                      ดำ
เป็นยาที่ต้องเก็บพ้นแสง

 ในส่วนของการดำเนินการนั้น เห็นควร พิมพ์สีหรือติดสติกเกอร์สี ตามปีที่หมดอายุดังกล่าวเป็นแถบสีหรือวงกลมสี ให้สามารถเห็นได้ชัดเจนบนฉลากข้างกล่องหรือขวดยา

 นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่แนวคิดดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือไปยังสมาคมผู้ประกอบการด้านยาต่าง ๆ ได้แก่ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) รวมทั้งบริษัทผู้จำหน่ายยา ในการจัดทำระบบสีในการกำหนดวันหมดอายุของยาดังรายละเอียดข้างต้นเพื่อแสดงให้เห็นได้ชัดเจนตามปีที่จะหมดอายุข้างกล่องหรือขวดยาด้วย ซึ่งในกรณีหลังอาจจะยังเป็นไปได้ยากในอนาคตอันใกล้หากปราศจากแรงสนับสนุนและผลักดันอย่างจริงจังจากกลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภค
 

(มิถุนายน 2549)
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เริ่มออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องการติดฉลากสีแสดงวันหมดอายุ โดยได้ร่วมกับสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย(สพย.) ซึ่งประกอบด้วย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยและสมาคมร้านขายยา ได้เชิญผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายา ร่วมติดฉลากสี แสดงวันหมดอายุ พร้อมพัฒนาระบบบาร์โค้ดสามารถบอกข้อมูลเรื่องยา และ วันหมดอายุ สอดคล้องกับโครงการร้านยาคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภค โดยได้จัดประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ทราบนโยบายอย่างชัดเจน และขอความร่วมืออย่างจริงจัง ในการประชุมสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...
ที่มา: สภาเภสัชกรรม
วันที่ประกาศข่าว : 13 ต.ค. 2557 -    จำนวนผู้เข้าชม 10988 View