ด่วน! การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" /> ด่วน! การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558" /> <font size=3 face="tahoma">ด่วน! <b>การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</b></font>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน! การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว 228 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยได้ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ กรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ตามระเบียบฯ พ.ศ.2549 ข้อ 9(3) และอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคาตามระเบียบฯพ.ศ. 2549 ข้ออ 10(5) ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ โดยไม่ต้องระงับการดำเนินการ

ทั้งนี้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานที่จะพิจารณาว่าสมควรดำเนินการขั้นตอนต่อไปในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่ และให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเท่านั้น

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

วันที่ประกาศข่าว : 05 ก.ย. 2557 -    จำนวนผู้เข้าชม 672 View