ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (9 ธันวาคม 2562) (.xls) 24 ม.ค. 2563 1,480
2 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 24 ม.ค. 2563 900
3 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (5 เมษายน 2562) (.xls) 24 ม.ค. 2563 2,197
4 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 (4 ตุลาคม 2561) (.xls) 23 ม.ค. 2563 1,323
5 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (9 กรกฎาคม 2561)(.xls) 23 ม.ค. 2563 2,566
6 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561)(.xls) 23 ม.ค. 2563 4,579
7 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (19 ตุลาคม 2560)(.xls) 24 ม.ค. 2563 2,184
8 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (16 สิงหาคม 2560)(.xls) 23 ม.ค. 2563 6,122
9 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (25 พฤษภาคม 2560)(.xls) 24 ม.ค. 2563 3,005
10 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (10 กุมภาพันธ์ 2560)(.xls) 24 ม.ค. 2563 1,021
11 ไฟล์ ราคากลางยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (7 พฤศจิกายน 2559)(.xls) 23 ม.ค. 2563 2,261
12 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2559 (4 ตุลาคม 2559)(.xls) 24 ม.ค. 2563 5,724
13 ไฟล์ ราคากลางยา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 (20 ตุลาคม 2558)(.xls) 23 ม.ค. 2563 1,565
14 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2558 (1 กรกฎาคม 2558)(.xls) 23 ม.ค. 2563 2,349
15 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยาแผนไทย พ.ศ.2558 (1 กรกฎาคม 2558) 24 ม.ค. 2563 693
16 ราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (8 สิงหาคม 2556) 24 ม.ค. 2563 8,951