ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง

ทั้งหมด
ลำดับ รายละเอียด วันที่ จำนวนดาวน์โหลด
1 ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 ธ.ค. 2562 641
2 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (5 เมษายน 2562) (.xls) 14 ธ.ค. 2562 1,968
3 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (5 เมษายน 2562) กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ (.xls) 14 ธ.ค. 2562 2,853
4 บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561) ในรูปแบบ Excel file 14 ธ.ค. 2562 1,738
5 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 (4 ตุลาคม 2561) (.xls) 14 ธ.ค. 2562 1,279
6 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2561 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 19 ตุลาคม 2561) 14 ธ.ค. 2562 2,277
7 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ พ.ศ. 2561 (4 ตุลาคม 2561) ข้อ 4.1 (.xls) 14 ธ.ค. 2562 1,727
8 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 พร้อมรายการตามประกาศ ข้อ 4.1 14 ธ.ค. 2562 3,305
9 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ฉบับลงราชกิจจานุเบกษา 14 ธ.ค. 2562 2,615
10 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (30 สิงหาคม 2561) ข้อ 6.1 (.xls) 14 ธ.ค. 2562 3,318
11 ไฟล์ราคากลางยา ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (9 กรกฎาคม 2561)(.xls) 14 ธ.ค. 2562 2,545
12 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2561 (23 กุมภาพันธ์ 2561)(.xls) 14 ธ.ค. 2562 4,555
13 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (19 ตุลาคม 2560)(.xls) 14 ธ.ค. 2562 2,164
14 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (16 สิงหาคม 2560)(.xls) 14 ธ.ค. 2562 6,108
15 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (16 สิงหาคม 2560) 15 ธ.ค. 2562 5,151
16 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (25 พฤษภาคม 2560)(.xls) 14 ธ.ค. 2562 2,980
17 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (25 พฤษภาคม 2560) 14 ธ.ค. 2562 1,981
18 MSH International Medical Products Price Guide 2015 14 ธ.ค. 2562 451
19 ไฟล์ ราคากลางยา พ.ศ.2560 (10 กุมภาพันธ์ 2560)(.xls) 14 ธ.ค. 2562 1,005
20 ราคากลางยา พ.ศ. 2560 (กลุ่ม 1-20 และกลุ่ม Others) ในรูปแบบ Excel file (แก้ไข) 14 ธ.ค. 2562 2,402