ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  ประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็น!! (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 13 ธันวาคม 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 12 ธ.ค. 61 View: 67
  การประชุมผู้นิเทศการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (AMR) ข่าวใหม่ วันที่ 12 ธ.ค. 61 View: 264
  สาร สธ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 61 View: 206
  คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และผู้รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ข่าวใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 61 View: 320
  กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ ข่าวใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 61 View: 331
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนธันวาคม 2561) (11/12/61) ข่าวใหม่ วันที่ 5 ธ.ค. 61 View: 98
  UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (31/10/2561) ข่าวใหม่ วันที่ 4 ธ.ค. 61 View: 1345
  มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) / แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการฯ ข่าวใหม่ วันที่ 4 ธ.ค. 61 View: 353
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “เภสัชศาสตร์ทันยุคกับโรคในระบบทางเดินอาหารและการจัดการ” วันที่ 30 พ.ย. 61 View: 196
  รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 วันที่ 27 พ.ย. 61 View: 1039
  รับฟังความคิดเห็นถึง 12 ธันวานี้!!! ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ร่างจาก ครม.) วันที่ 27 พ.ย. 61 View: 351
  ด่วน! ขยายเวลาอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ (e-Learning) (ปีงปม 2561) วันที่ 23 พ.ย. 61 View: 732
  แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ 23 พ.ย. 61 View: 669
  รับฟังความเห็น!! (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (วันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2561) วันที่ 19 พ.ย. 61 View: 155
  e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง 15 พฤศจิกายน 2561) วันที่ 16 พ.ย. 61 View: 695
  รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module system) ประจำปี 2562 จำนวน 34 หลักสูตร วันที่ 16 พ.ย. 61 View: 1773
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 14 พ.ย. 61 View: 1195
  เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกอบรมดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2562 จำนวน 4 ทุน วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 764
  ด่วน!! ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 (การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP) วันที่ 12 พ.ย. 61 View: 2293
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (6 พฤศจิกายน 2561) วันที่ 6 พ.ย. 61 View: 318
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 256 Next »

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,041,797 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด