ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  ซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ว 134) ข่าวใหม่ วันที่ 20 มี.ค. 61 View: 713
  ด่วน!!! แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว143) ข่าวใหม่ วันที่ 20 มี.ค. 61 View: 884
  เพิกถอนทะเบียนตํารับยา (คําสั่ง ที่ 195/2561) ข่าวใหม่ วันที่ 19 มี.ค. 61 View: 1389
  การขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบตรวจสอบผู้จำหน่ายรายเดียว ข่าวใหม่ วันที่ 17 มี.ค. 61 View: 944
  สำรวจความต้องการ และยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561 ข่าวใหม่ วันที่ 17 มี.ค. 61 View: 1857
  ด่วน!! แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ว 132) ข่าวใหม่ วันที่ 17 มี.ค. 61 View: 2843
  ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (23 กุมภาพันธ์ 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 17 มี.ค. 61 View: 2981
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 เรื่อง หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม (Current Issues in Pharmacy Administration) ข่าวใหม่ วันที่ 14 มี.ค. 61 View: 2854
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เรื่อง Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง Cancer Pharmacotherapy Refresh ข่าวใหม่ วันที่ 14 มี.ค. 61 View: 1333
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (13 มีนาคม 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 13 มี.ค. 61 View: 2244
  ยินดีกับทุกท่าน!! รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ที่จะเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ข่าวใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 2711
  รับฟังความคิดเห็น!!! ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... (วันที่ 8 - 25 มีนาคม 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 1792
  ภายใน 13 มีนานี้!! ประชาพิจารณ์ (ร่าง) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 61 View: 575
  ด่วน!! การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 10 มี.ค. 61 View: 648
  ด่วน!! ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ วันที่ 10 มี.ค. 61 View: 663
  เพิกถอนทะเบียนตํารับยา (คําสั่ง ที่ 104/2561) วันที่ 10 มี.ค. 61 View: 3390
  เพิกถอนทะเบียนตํารับยา (คําสั่ง ที่ 79/2561) วันที่ 10 มี.ค. 61 View: 2259
  ด่วน!! ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อฯ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พรบ.ฯ ม.56 วรรคหนึ่ง(2)(ซ) วันที่ 9 มี.ค. 61 View: 2203
  ด่วน!!! แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 7 มี.ค. 61 View: 1434
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (6 มีนาคม 2561) วันที่ 6 มี.ค. 61 View: 914
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 243 Next »

     

ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,359,943 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด