ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางเภสัชกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสารสนเทศเด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงาน เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในการพัฒนาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประชุมฯได้รวบรวมเอกสารการประชุมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/download เอกสารดังกล่าว ได้ตาม link ต่อไปนี้

กำหนดการประชุม

วันที่ 22 สิงหาคม 2561   

การบรรยาย เรื่อง โครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ  4.0
โดย นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข


 

การบรรยาย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบาย Thailand 4.0
โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

การนำเสนอผลงานการพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม
ชื่อผลงานที่นำเสนอ
บทคัดย่อผลงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
 

การอภิปราย เรื่อง ระบบจ่ายยาอัตโนมัติกับการพัฒนางานบริการเภสัชกรรม
โดย ภก.เรืองฤทธิ์  สุทธิประภา       โรงพยาบาลสมุทรสาคร
       ภญ.อุมากร คงแจ๋ว                โรงพยาบาลรามาธิบดี
       ภญ.รุ่งทิวา เลาหเธียรประธาน  โรงพยาบาลมะการักษ์


 

การบรรยาย เรื่อง Digital Hospital
โดย นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต  รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

 

การอภิปราย เรื่อง ระบบคิวอัจฉริยะ
โดย ภญ.ไพทร ลิมป์วรพรรณ     โรงพยาบาลราชวิถี
       คุณวริศา ศรีเจริญ        บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จำกัด
       ภก.กุศล วงศ์โรจน์รัตนา และนายกิตติ ลิ้มทรงธรรม โรงพยาบาลราชบุรี
       ภก.ชยกร แซวตระกูล        โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาใช้งานบริการเภสัชกรรม

 

- Rational Drug Use and Antimicrobial Stewardship Program:
  Antibiotic Automatic Alert (AAA) System

  โดย ภก.คมกฤช ศรีไสว  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

 

- ระบบเบิกจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  โดย ภก.รัชตะ อุลมาน   โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

- IP Serv งานบริการผู้ป่วยใน
  โดย ภก.ธิติ ทุมเสน    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 

- โปรแกรมวิเคราะห์และรายงาน RDU R9
  โดย ภก.ประเสริฐ อาปัจจิง โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

 

- ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เย็น / ความชื้นสัมพัทธ์
  โดย ภก.ทัศนัย วงศ์เจริญไชย โรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2561   

การอภิปราย เรื่อง ก้าวไปข้างหน้ากับสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านบริหารเวชภัณฑ์
โดย  ภก.ทอง บุญยศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
        นายจักรพงษ์ วงศ์กมลาไสย   โรงพยาบาลเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี


 

การฝึกปฏิบัติ เรื่อง แอพพลิเคชั่น Line ง่ายนิดเดียว
โดย  คุณฑาฑิม ประกายมณีวงศ์   LINE@ Certified Trainer บริษัท เซลสุกิ จำกัด 

การฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้เครื่องมือช่วยการจัดการงานเภสัชกรรม
โดย ภญ.จิตติมา เอกตระกูลชัย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
       ภก.นรภัทร จิตไธสง   โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 22 สิงหาคม 2561  views : 3657     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,324,024 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด