ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เรื่อง Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง Cancer Pharmacotherapy Refresh

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการทางเภสัชกรรมในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวม 32 หลักสูตร  และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.05.1/30835 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประชุมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เรื่อง Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 เรื่อง Cancer Pharmacotherapy Refresh วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องอิมพีเรียลฮอล์ล 1 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อได้ตาม link ต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม ครั้งที่ 12 เรื่อง Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 3 
      เรื่อง Cancer Pharmacotherapy Refresh วันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 

ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมทุกท่านดำเนินการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนในเว็บการประชุม ตามลิงค์ https://pharm.kku.ac.th 

อนึ่ง ผู้จัดการประชุม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จะมิได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้สมัครแต่ละรายทางไปรษณีย์  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุม ได้จากเว็บไซต์  https://pharm.kku.ac.th หรือกดที่ link ต่อไปนี่ และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด และพิมพ์ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม นำเสนอขออนุมัติตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัด 

  หนังสือเชิญประชุม
  กำหนดการประชุม
  ขั้นตอนการลงทะเบียน
  เอกสารการโอนเงินค่าลงทะเบียน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทองคํา วงษ์พระจันทร์ โทร. 0-4320-2378 ต่อ 48321, 48329, 48311  หรือ ทาง E-mail: psconference@kku.ac.th

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 14 มีนาคม 2561  views : 1371     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,041,825 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด