ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthด่วน!! การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

 

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราการ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อทราบและดำเนินการตามนัยดังกล่าวต่อไป เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ โดยได้

 จัดส่ง แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ ที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้กำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (ตามมาตรา 118 กำหนดให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ ตามมาตรา 119 ภายในสามวันทำการนับแต่วันครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง) ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ภายในกรอบระยะเวลาตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 124)

 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ที่มา: เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 10 มีนาคม 2561  views : 676     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,041,816 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด