ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขฯ (ฉ. 11/ฉ. 12)

 

กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือ ที่ สธ 0201.012.4/ว 1061 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในเครือข่ายบริการสุขภาพของตนทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 โดยแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำความตกลงในรายละเอียดของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขกับกระทรวงการคลังก่อนดำเนินการต่อไป และกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการของร่างดังกล่าว และได้จัดทำประกาศแนบท้ายหลักเกณฑ์ จำนวน 4 ฉบับ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นไว้บนเว็บไซต์กลุ่มกฎหมาย (www.legal.moph.go.th)

กดที่นี่เพื่อ download
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดหลักเกณฑ์ฯ พร้อมประกาศแนบท้าย
***อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดแนบท้าย***

ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 30 ธันวาคม 2559  views : 3012     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,339 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด