ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthสนใจสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อ่านด่วนน!!

 

ด้วยสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองโดยสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมครั้งที่ 245 (12/2558) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ในการนี้  หากสถาบันหรือหน่วยงานใดมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด และประสงค์จะขอเสนอเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สามารถสมัครโดยกรอกรายละเอียดใน แบบยื่นขอเสนอเป็นหน่วยงานในเครือข่าย เพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (แบบที่ สบรส.01) และจัดส่งไปที่ สำนักบริหารการสาธารณสุข ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อประกอบการพิจารณารับรองการเป็นหน่วยงานในเครือข่ายของสำนักบริหารการสาธารณสุข หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุข โทร 02 590 1628
ทั้งนี้ สำนักบริหารการสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทราบโดยทั่วกันแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0228.05/2485 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่ link ต่อไปนี้

 หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์สถาบันหลักและการสมัครเป็นหน่วยงานในเครือข่าย พร้อมแบบฟอร์ม

 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม ให้เป็นสถาบันหลักเพื่อผลิต กำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปี พ.ศ.2558

 ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 42/2558 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสำหรับรูปแบบกิจกรรมประเภทการประชุมวิชาการ บทความวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558

ที่มา: สำนักบริหารการสาธารณสุข

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 1 กุมภาพันธ์ 2559  views : 1261     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,365,718 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด