ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthการพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำโครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางเภสัชกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาสารสนเทศด้านเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงาน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในการพัฒนาสารสนเทศด้านเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานและสอดรับกับนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านสาธารณสุขในภาพรวมต่อไป

โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปีงบประมาณ 2556 และดำเนินการต่อเนื่องในปีต่อๆมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของค่าอาหาร ค่าสถานที่ประชุม ค่าใช้จ่ายของวิทยากรและผู้จัดการประชุม ค่าเอกสารประกอบการประชุม  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ของผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

รูปแบบของการประชุมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสาธิต/การฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/คณาจารย์จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการนำเสนอผลงานการพัฒนาสารสนเทศฯโดยบุคลากรทางเภสัชกรรมจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญและกำลังใจ ในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน การประชุมดังกล่าวได้รับความกรุณาจากผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขลงนามในเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานด้วย

การจัดประชุมที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ มาร่วมวางแผนการจัดประชุม เป็นวิทยกร และช่วยดำเนินการจัดประชุม อีกทั้งได้รับความสนใจและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน รวมทั้งผู้เข้าประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการ การนำไปใช้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในนามของผู้จัดและดำเนินโครงการนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมให้มีความก้าวหน้าทันต่อวิทยาการ และเป็นประโยชน์ต่อราชการโดยรวม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ท่านที่เกี่ยวข้องและสนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download เอกสารการบรยาย การนำเสนอผลงาน ในการประชุมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ได้ตาม link ต่อไปนี้

 ปีงบประมาณ 2556

 ปีงบประมาณ 2557

 ปีงบประมาณ 2558

 ปีงบประมาณ 2559

 ปีงบประมาณ 2560

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 26 เมษายน 2558  views : 936     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,324,016 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด