ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

คุณภาพยาและเวชภัณฑ์

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ที่ทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้รวบรวมนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานและประชาชนในการเลือกซื้อหรือจัดหายาและ เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งในที่นี้ได้จัดแบ่งข้อมูลเป็น 2 หมวด ดังนี้

 

 

 

                                      

1. การคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพยา
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการยาทั้งที่ผ่านมาตรฐานและไม่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ทางศูนย์ข้อมูลฯ ได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต/ ผู้จำหน่าย ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนมากยิ่งขึ้น

 


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,368 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด