ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่


วัตถุประสงค์
1. ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลด้านราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดราคากลางและราคาอ้างอิงของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4. ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารงานด้านเวชภัณฑ์ของสถานบริการที่มีการจัดซื้อจัดหาด้านเวชภัณฑ์
5. ศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบยาให้เอื้อต่อการบริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การปฏิรูปสุขภาพ เช่น

     • แนวคิดในการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ
     • ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน เช่นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ระเบียบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
     • กลไกการกำหนดราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมต่อผู้บริโภค

บทบาทหน้าที่ที่คาดหวัง
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านราคาและคุณภาพตลอดจนปัญหาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์แก่สถานบริการสาธารณสุขและประชาชนที่สนใจ
2. ประสานงานกับเครือข่ายข้อมูลของสถาบันอื่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเวชภัณฑ์กันอย่างกว้างขวางและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาปัญหาด้านเวชภัณฑ์ทั้งในเชิงวิชาการและการบริหารแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
4. รวบรวมและพัฒนาระบบข้อมูลสถิติ รายงาน ที่เกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ ทั้งในด้านการจัดซื้อและการใช้ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงนโยบายด้านยาของประเทศ
5. สนับสนุนการจัดทำ ติดตามประเมิน และปรับปรุงราคากลางของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
6. จัดทำและเผยแพร่ราคาอ้างอิงของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและข้อมูลอื่นๆ ด้านยาแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน 
7. ติดตามความก้าวหน้าและปัญหาในการดำเนินการตามมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ์เพื่อรองรับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8. รายงานผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ โดยเน้นที่จะให้มีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องชัดเจน


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,356 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด