ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

วารสารเภสัชกรรมคลินิก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำ วารสารเภสัชกรรมคลินิก เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมคลินิกของเภสัชกรกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทความวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมโรงพยาบาลและการคุ้มครองผู้บริโภค  มีการจัดพิมพ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน

ในปีที่ 23 ได้ปรับปรุงรูปแบบวารสารในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล โดยการปรับรูปเล่มเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์

   
วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
มกราคม-เมษายน 2560
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560
  วารสารเภสัชกรรมคลินิก
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2560

 

 


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,366 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด