ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

แนวทางการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน


หลักการและเหตุผล 

การจัดหาเวชภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ จะมีปัญหาที่จะต้องให้ความสนใจที่สำคัญสองประการ ประการแรกคือ จะทราบได้อย่างไรว่าเวชภัณฑ์ที่จัดหาได้เป็นเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประการที่สองคือเวชภัณฑ์ที่จัดหาได้ราคา เหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวชภัณฑ์บางรายการที่มีผู้จำหน่ายมากรายหรือมีการแข่งขันค่อนข้างเสรี เวชภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาแปรผันมาก จากผลการศึกษาของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่า ยา Cimetidine tab. ขนาด 500's หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดซื้อได้ในราคาตั้งแต่ 220-6,600 บาท ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ผู้ซื้อจะทราบได้อย่างไรว่ายาของบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทใดที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมอย่างแท้จริงซึ่งกรณี ที่หน่วยงานต่าง ๆ แยกกันจัดซื้อก็จะเกิดปัญหาดังกล่าวตลอดเวลาและถ้าหน่วยงานทุกแห่งจะต้องมีการสุ่มตัวอย่าง ยา เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ดังนั้นการหากระบวนการที่จะทำให้ หน่วยงาน ผู้ซื้อ เกิดความมั่นใจว่าเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณภาพและ ราคาเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น การจัดซื้อแบบ รวมกลุ่ม (Group Purchasing) เป็นกระบวนการในการจัดการด้านเวชภัณฑ์กระบวนการหนึ่ง ซึ่งมีประโยชน์ที่จะช่วยให้ได้เวชภัณฑ์ในราคาที่ลดลงเนื่องจากมีการจัดซื้อเป็นจำนวนมากได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ ์ในการจัดซื้อระหว่างโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเวชภัณฑ์ เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและทำให้ต้นทุนของเวชภัณฑ์ลดลง ดังนั้น ในภาพรวมการจัดซื้อร่วมกันจะสามารถทำให้ ได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาประหยัดได้ ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ จำเป็นจะต้องมีมาตรการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เวชภัณฑ์เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในด้านเวชภัณฑ์ลงและให้โรงพยาบาลมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อใช้ในการ ให้บริการประชาชนต่อไปกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนาสุขภาพที่ดีด้วยต้นทุนต่ำเพื่อสนอง นโยบาย ด้านการประหยัดของรัฐบาลการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการในการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง ร่วมมือกัน ดำเนินการในระดับต่างๆ อย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดหาเวชภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยอาศัยกลวิธีในการรวมกลุ่มจัดหา ให้ได้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม ลดต้นทุนราคาและต้นทุนในการจัดหาเวชภัณฑ์ลงตลอดจนเป็นการสนับสนุน ระบบส่งต่อผู้ป่วยและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานในระดับต่าง ๆ 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
การดำเนินการในการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันในระดับจังหวัดหรือในระหว่างกลุ่มของโรงพยาบาลมีขั้นตอนสำคัญ
ในการดำเนินการ ดังนี้ 
     • การกำหนดกรรมการผู้รับผิดชอบ
     • การคัดเลือกรายการเวชภัณฑ์ที่จะจัดหาร่วมกัน 
     • การหารายการเวชภัณฑ์และปริมาณที่จะดำเนินการ 
     • การดำเนินการจัดหาร่วม 
     • การกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคุณภาพเวชภัณฑ์ 
     • การทำสัญญาหรือข้อผูกพัน 
     • การจัดซื้อและจัดส่งเวชภัณฑ์ 
     • การควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผล 
     • การรายงาน


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,324,004 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด