ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา


เรื่องคุณภาพของเวชภัณฑ์ที่จะจัดหาเป็นหัวใจของการจัดหาเนื่องจากถ้าได้เวชภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหรือคุณภาพ ไม่ดีแล้ว จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียมากกว่าเดิม เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลได้และอาจจะ ทำให้เกิด ความรู้สึกว่าระบบการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันดังกล่าวล้มเหลวเป็นที่ทราบกันดีว่าเวชภัณฑ์ชนิดเดียวกัน แต่ผลิตจากต่างบริษัทจะมีคุณภาพไม่เท่าเทียมหรือแตกต่างกันได้และถึงแม้ว่าจะผลิตจากบริษัทเดียวกันแต่ต่าง รุ่นกันก็อาจมี คุณภาพที่ต่างกันได้เช่นกัน ดังนั้นการพยายามดำเนินการคัดเลือกให้ได้ว่าเวชภัณฑ์ใดของบริษัทใด มีคุณภาพดีและเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญโดยต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งในเรื่อง ของโรงงานผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการควบคุมคุณภาพหลังการจัดซื้อ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร รายการต่างๆ ตามโครงการประกันคุณภาพยา โครงการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของยา และอื่นๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา ล่าสุดถึงปีงบประมาณ 2558 โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์ยาแต่ละรายการดังกล่าว ตาม link ต่อไปนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร

นอกจากนี้ ในการตรวจวิเคราะห์ยารายการต่าง ๆ ตามโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐาน บริการด้านยา ตั้งแต่ ปี งบประมาณ 2545 เป็นต้นมา ได้จัดทำหนังสือ (Green book) เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการดังล่าว เฉพาะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 3 รุ่นผลิตในแต่ละตำรับ (1 ตำรับหมายถึง 1 เลขทะเบียนยา) โดยมีรายละเอียดของชื่อสามัญทางยา ขนาดความแรง ชื่อผู้ผลิต เลขทะเบียนยา ชื่อทางการค้า

ส่วนผลิตภัณฑ์ยา ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการติดตามตรวจสอบหาสาเหตุ เสนอแนะผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานต่อไป 
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต 

ดรรชนีรายการยาตามชื่อสามัญที่เผยแพร่ใน GREEN BOOK 1 – 11
ดรรชนีรายการยาตามชื่อสามัญที่เผยแพร่ใน
GREEN BOOK 1 – 12
 

Green Book 1
 

Green Book 2
 

Green Book 3
 

Green Book 4
 

Green Book 5
 

Green Book 6
 

Green Book 7
 

Green Book 8
 

Green Book 9
 

Green Book 10
 

Green Book 11
 

Green Book 12
 

 

 
Green Book 2017   Green Book 2018

 

 

 

 

 


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,344 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด