ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

นโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติ


บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2560

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ขึ้น เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติให้เหมาะสม ทันสมัย มีรายการยาที่มีความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขปัจจุบัน โดยมี ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า เป็นประธานฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ เพื่อร่วมกันดำเนินงานดังกล่าว โดยมี กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา ทำหน้าที่ประสานระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนและบริหารจัดการการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนาจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ 

บัดนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์ โดยพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ลงนามประกาศใช้บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ให้ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 เมษายน 2560 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 119 ง หน้า 27 )

หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าว
สามารถติดต่อได้ที่...
กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร/โทรสาร 02 5907155
e-mail : nlem@fda.moph.go.th
nlem.center1@gmail.com  

นอกจากนี้ หากท่านสนใจ download รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ ทางอินเตอร์เน็ต กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา ได้จัดทำเว็บไซต์ของบัญชียาหลักแห่งชาติดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ที่ http://www.nlem.in.th

และทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้จัดทำ link ที่เกี่ยวข้องให้ท่านเลือกด้วยแล้ว
ตามความประสงค์การใช้งาน ดังนี้


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,324,006 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด