ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  ด่วน!! แก้ไขข้อความ ในหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ตาม ว 85 ข่าวใหม่ วันที่ 18 มี.ค. 62 View: 151
  ประกาศแล้ว!! เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ข่าวใหม่ วันที่ 15 มี.ค. 62 View: 353
  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด แจ้งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ยา losartan โดยสมัครใจ ข่าวใหม่ วันที่ 15 มี.ค. 62 View: 809
  ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ข่าวใหม่ วันที่ 15 มี.ค. 62 View: 196
  e-Book หนังสือการจัดการความรู้สู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล / หนังสือข้อมูลยาประชาชน: ฉลากยาเสริมและข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา ข่าวใหม่ วันที่ 13 มี.ค. 62 View: 799
  UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (23/1/2562) ข่าวใหม่ วันที่ 13 มี.ค. 62 View: 1226
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) (ว85) ข่าวใหม่ วันที่ 13 มี.ค. 62 View: 562
  MHRA Drug Safety Update Newsletter - February 2019 ข่าวใหม่ วันที่ 13 มี.ค. 62 View: 278
  ด่วน!! แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) (ว 116) ข่าวใหม่ วันที่ 13 มี.ค. 62 View: 192
  ด่วน!! แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย (ว 119) ข่าวใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 62 View: 917
  รายชื่อผู้เข้าอบรมโปรแกรม INVC / INVS (วันที่ 25-27 มีนาคม 2562) ข่าวใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 62 View: 177
  UPDATE!! อย.เรียกเก็บคืนยาจากท้องตลาด วันที่ 8 มี.ค. 62 View: 1458
  แจ้งเลื่อนการประชุม Module ครั้งที่ 23 การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานคำนวณทางเภสัชกรรม และครั้งที่ 24 การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ วันที่ 8 มี.ค. 62 View: 218
  WHO Pharmaceuticals Newsletter (No. 1, 2019) วันที่ 8 มี.ค. 62 View: 380
  สาร สธ ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม 2562 วันที่ 7 มี.ค. 62 View: 133
  ประกาศผลการขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2562 (รอบที่ 1) วันที่ 6 มี.ค. 62 View: 1013
  แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 มี.ค. 62 View: 723
  ด่วน!! ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... วันที่ 5 มี.ค. 62 View: 1120
  รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 วันที่ 4 มี.ค. 62 View: 303
  ด่วน!! การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 มี.ค. 62 View: 490
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 260 Next »

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,281 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด