ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  ด่วน!! บช กลางสำรวจความต้องการอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข่าวใหม่ วันที่ 20 เม.ย. 61 View: 736
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 63 ข่าวใหม่ วันที่ 19 เม.ย. 61 View: 1246
  เงินดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 3-5 ข่าวใหม่ วันที่ 18 เม.ย. 61 View: 375
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ข่าวใหม่ วันที่ 18 เม.ย. 61 View: 1800
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (17 เมษายน 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 17 เม.ย. 61 View: 2178
  ใหม่ แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) -การจ้างทำของ ข่าวใหม่ วันที่ 17 เม.ย. 61 View: 901
  สาระน่ารู้!! สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2560 ข่าวใหม่ วันที่ 15 เม.ย. 61 View: 4038
  ใหม่!! แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับปรุงระบบ e-GP ขั้นตอน จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข่าวใหม่ วันที่ 12 เม.ย. 61 View: 2065
  รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 19 เรื่อง ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูลยาและสุขภาพด้วย MS ACCESS ข่าวใหม่ วันที่ 11 เม.ย. 61 View: 787
  รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 เรื่อง เภสัชบำบัดในโรคติดเชื้อ (Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy) ข่าวใหม่ วันที่ 11 เม.ย. 61 View: 1849
  รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 17 เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร: จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to practice) ข่าวใหม่ วันที่ 11 เม.ย. 61 View: 1320
  WHO Drug Information (Vol.32, No. 1, 2018) วันที่ 10 เม.ย. 61 View: 1557
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (10 เมษายน 2561) วันที่ 10 เม.ย. 61 View: 2228
  เพิกถอนทะเบียนตํารับยา สตริกนิน (Strychnine) ในรูปแบบยาเดี่ยว ชนิดฉีด (คําสั่ง ที่ 253/2561) วันที่ 10 เม.ย. 61 View: 653
  ด่วน!! แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 10 เม.ย. 61 View: 13
  เพิกถอนทะเบียนตํารับยา (คําสั่ง ที่ 254/2561) วันที่ 10 เม.ย. 61 View: 2199
  Health at a Glance Thailand 2017 วันที่ 7 เม.ย. 61 View: 692
  ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ. 2561-2570) วันที่ 7 เม.ย. 61 View: 642
  Drug Safety Update Newsletter - March 2018 วันที่ 7 เม.ย. 61 View: 3040
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 วันที่ 6 เม.ย. 61 View: 1682
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 245 Next »

     

ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,446,322 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด