ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  รายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2557 - 2558) ข่าวใหม่ วันที่ 19 ก.พ. 61 View: 483
  มีผล 20 กุมภานี้!! แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข่าวใหม่ วันที่ 19 ก.พ. 61 View: 1539
  วิดีโอ ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และการลงทะเบียนหน่วยงานของรัฐ ในระบบ e-GP ข่าวใหม่ วันที่ 18 ก.พ. 61 View: 1954
  เงินดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 1 Block Chain ข่าวใหม่ วันที่ 16 ก.พ. 61 View: 965
  การแก้ไขเพิ่มเติมการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ว 3) ข่าวใหม่ วันที่ 16 ก.พ. 61 View: 710
  การเบิกค่ารักษาพยาบาลของศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ว 74) ข่าวใหม่ วันที่ 16 ก.พ. 61 View: 748
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ข่าวใหม่ วันที่ 16 ก.พ. 61 View: 1985
  ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน (ว76) ข่าวใหม่ วันที่ 14 ก.พ. 61 View: 1070
  เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ข่าวใหม่ วันที่ 14 ก.พ. 61 View: 3261
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (13 กุมภาพันธ์ 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 13 ก.พ. 61 View: 2588
  ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลเรื่องความสะอาดในทุกพื้นที่ของสถานบริการสุขภาพ ข่าวใหม่ วันที่ 12 ก.พ. 61 View: 1301
  หนังสือ การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy ข่าวใหม่ วันที่ 11 ก.พ. 61 View: 1803
  ใหม่!!! หนังสือชุดความรู้ คู่มือ ER คุณภาพ 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 11 ก.พ. 61 View: 1392
  เย็นวันเสาร์ (ที่ 10) นี้!!! งดให้บริการเว็บไซต์ DMSIC MoPH และระบบรายงานข้อมูลด้านบริหารเวชภัณฑ์ ชั่วคราว วันที่ 9 ก.พ. 61 View: 1389
  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2561 วันที่ 9 ก.พ. 61 View: 1601
  การพิจารณาจำแนกประเภทของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP​ วันที่ 9 ก.พ. 61 View: 3117
  คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก วันที่ 8 ก.พ. 61 View: 2593
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 Integrative Pharmacist : Herbal Medicine and Nutraceutical for Future Health Care วันที่ 7 ก.พ. 61 View: 957
  ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 9 กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม วันที่ 7 ก.พ. 61 View: 806
  ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 ก.พ. 61 View: 1301
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 241 Next »

     

ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,246,627 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด