ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  การประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบายการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวใหม่ วันที่ 18 ก.ย. 61 View: 690
  WHO Pharmaceuticals Newsletter (No. 4, 2018) ข่าวใหม่ วันที่ 18 ก.ย. 61 View: 581
  กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์ขยายสิทธิเบิกจ่ายตรงรักษาโรคมะเร็งเพิ่มเติม ข่าวใหม่ วันที่ 17 ก.ย. 61 View: 2131
  ด่วน!! แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ข่าวใหม่ วันที่ 17 ก.ย. 61 View: 1341
  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวใหม่ วันที่ 17 ก.ย. 61 View: 924
  มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระดับเขต ข่าวใหม่ วันที่ 16 ก.ย. 61 View: 823
  การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ข่าวใหม่ วันที่ 15 ก.ย. 61 View: 1094
  จัดส่งสำเนาคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพที่ยังมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน ข่าวใหม่ วันที่ 14 ก.ย. 61 View: 2139
  e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง 4 กรกฎาคม 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 14 ก.ย. 61 View: 3898
  คู่มือและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ข่าวใหม่ วันที่ 14 ก.ย. 61 View: 2725
  เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MoPH R2R Forum) กระทรวงสาธารณสุข ข่าวใหม่ วันที่ 13 ก.ย. 61 View: 127
  ประกาศแล้ว!!! บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (วันที่ 26 กรกฎาคม 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 13 ก.ย. 61 View: 6654
  UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (22/8/2561) ข่าวใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 61 View: 4221
  รับฟังความเห็น (5-20 กันยานี้)!! ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... /ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ข่าวใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 61 View: 1560
  รับฟังความเห็น (5-20 กันยานี้)!! ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... ข่าวใหม่ วันที่ 10 ก.ย. 61 View: 1795
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2561 วันที่ 8 ก.ย. 61 View: 3199
  ด่วน!! หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ว 85) วันที่ 7 ก.ย. 61 View: 1369
  ด่วน!! การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดิทัศน์ วันที่ 7 ก.ย. 61 View: 3058
  ทราบและปฏิบัติ!! ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ายา (ว 389) วันที่ 6 ก.ย. 61 View: 1298
  UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (24/8/2561) วันที่ 5 ก.ย. 61 View: 4169
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 253 Next »

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,901,593 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด