ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthสาระน่ารู้!! สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2560

 

กระทรวงสาธารณสุขโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทําหนังสือ สรุปสถิติที่สําคัญ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสถิติที่สําคัญทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขผลิตขึ้นเองและจัดทําโดยหน่วยงานอื่น ๆ และสรุปเป็นข้อมูลสถิติที่สําคัญตามสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย สถิติด้านประชากร สถานะสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และสําหรับหนังสือ สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2560 ได้เพิ่มเติมข้อมูลสถิติที่สําคัญตามสาขาต่าง ๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อเผยแพร่และ สนับสนุนการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศได้นําไปใช้ประโยชน์

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (http://bps.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

สรุปสถิติที่สําคัญ พ.ศ. 2560

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 15 เมษายน 2561  views : 4217     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,364 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด