ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthใหม่!! แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการปรับปรุงระบบ e-GP ขั้นตอน จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ตามที่กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้กำหนดและจัดส่ง แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ1) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ความละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กอร) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้กำหนด แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ2) สำหรับผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ ขออุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นเหตุให้ผู้อุทธรณ์ไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ตามนัยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

อนึ่ง  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องส่งหนังสืออุทธรณ์ไปถึงหน่วยงานของรัฐภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่มีการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และตามมาตรา 115 จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานรัฐ 
(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป รวมทั้งได้แจ้งการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในส่วนของขั้นตอน "จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา" โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา และเมื่อหน่วยงานของรัฐประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th แล้ว ระบบ e-GP จะแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบแบบ อธ2 เพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ประสงค์จะอุทธรณ์ สามารถดาวน์โหลดแบบ อธ 2  โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนและยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป ดังมีรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

 แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ 2)    word  |    pdf 

 หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 185) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลาง (ว 124)

 แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อธ 1)    word  |    pdf 

ที่มา: เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 12 เมษายน 2561  views : 2185     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,374 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด