ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม Module ประจำปี 2561 ครั้งที่ 18 เรื่อง เภสัชบำบัดในโรคติดเชื้อ (Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy)

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เภสัชกรในโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการจัดการทางเภสัชกรรมในหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวม 32 หลักสูตร  และได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.05.1/30835 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นั้น

บัดนี้ ผู้จัดการประชุมได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ประจำปี 2561  ครั้งที่ 18/2561 เรื่อง เภสัชบำบัดในโรคติดเชื้อ (Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายชื่อได้ตาม link ต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม ครั้งที่ 18/2561 เรื่อง เภสัชบำบัดในโรคติดเชื้อ (Trends in Infectious         
      Diseases Pharmacotherapy) วันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 256
1

ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมทุกท่านดำเนินการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียนในเว็บการประชุม ที่เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (www.pharmacy.psu.ac.th) หรือที่ linkต่อไปนี้

  กำหนดการประชุม 

​  หนังสือเชิญประชุม 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอานุภาพ พัฒนธิติกานต์  ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก 
โทรศัพท์ 0-7428-8871, 0-7428-8872 โทรสาร 0-7442-8222, 0-7421-8503, 0-7421-8504 
E- mail: clinical_psu@yahoo.com

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข
        คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 11 เมษายน 2561  views : 1971     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,273 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด