ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthใหม่!!! หนังสือชุดความรู้ คู่มือ ER คุณภาพ 2561

 

กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้จัดทำ หนังสือชุดความรู้ คู่มือ ER คุณภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากรสาธารณสุขทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สถานพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการห้องฉุกเฉิน จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วยความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวม 4 เล่ม ได้แก่

  GUIDELINE FOR ER SERVICE DELIVERY คู่มือแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉิน

  MOPH ED. TRIAGE กระบวนการคัดกรองในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  HOSPITAL SAFETY INDEX
         การประเมินดัชนีความปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยในสถานพยาบาล

  GUIDELINE FOR PREVENTING ​WORKPLACE VIOLENCE IN HOSPITAL
         แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล

ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์กรมการแพทย์ (www.dms.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้
 

GUIDELINE FOR ER SERVICE DELIVERY
 
MOPH ED. TRIAGE
 
HOSPITAL SAFETY INDEX
 
GUIDELINE FOR PREVENTING
WORKPLACE VIOLENCE IN HOSPITAL

 

ที่มา: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 11 กุมภาพันธ์ 2561  views : 1562     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,121,128 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด