ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (เพิ่มเติม)

 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล สำหรับผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ โดยจัดเป็น 2 รุ่น ดังนี้
          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561
          (ผู้เข้าร่วมประชุมจาก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2561
          ​(ผู้เข้าร่วมประชุมจาก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และรพ.สังกัดกรมการแพทย์)
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นั้น

ผู้จัดการประชุมฯได้รวบรวมเอกสารการบรรยาย และเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว เผยแพร่ในรูปของ pdf file ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าวได้จาก link ต่อไปนี้

การประชุมวันที่ 1 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
โดย  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์           รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

การบรรยาย เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
โดย  พญ.วิลาวัณย์ ทิพย์มนตรี        โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
        นพ.กำพล  กาญจโนภาศ       โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
        นพ.ศาศวัต วิริยะประสิทธิ์       โรงพยาบาลสมุทรสาคร
        ภก.มานัส สิทธิชัย                โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 

 

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด /โรงพยาบาล
โดย   นางสาวปานทิพย์ ศิริโชติ        ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 5
             เอกสาร 1      |       เอกสาร 2      |    เอกสาร 3
         นางสาววัชรี จรกา                 โรงพยาบาลชลบุรี
         นายเดชพิภัทร์ อมรทิพย์วงศ์    โรงพยาบาลน่าน               
         นางสาวปุญชรัสมิ์   วงษ์อุตสาห์     โรงพยาบาลราชบุรี 
         รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์       คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


 

การบรรยาย เรื่อง Fighting spread of AMR and Epidemiology
โดย  นางวราภรณ์  เทียนทอง               โรงพยาบาลบำราศนราดูร
        นางสาวศรีสุรีย์ เอื้อจิระพงษ์พันธ์    โรงพยาบาลสระบุรี
        ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม               คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมวันที่ 2


 

 

การบรรยาย เรื่อง Antimicrobial Stewardship Program : ASP
โดย  รศ.ดร.พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
            เอกสาร 1   |   เอกสาร 2 
        ภก.สัจจา ศุภรพันธุ์                    โรงพยาบาลศิริราช 
 

 

การบรรยาย เรื่อง แนวทางการติดตามตัวชี้วัด AMR “โรงพยาบาลที่มีการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ

โดย นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง            สำนักระบาด กรมควบคุมโรค 
       น.ส.นภวรรณ เจนใจ         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์               
       นางวราภรณ์  เทียนทอง    โรงพยาบาลบำราศนราดูร
       ภญ.ไพรำ บุญญะฤทธิ์       กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หรือ

กดที่นี่เพื่อ download เอกสารการบรรยายทั้งหมด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

 แนวทางการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (กองบริหารการสาธารณสุข)

 คู่มือป้องกันและควบคุมแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (สวรส; ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล)

 The Core Elements of Hospital Antibiotic Stewardship Programs (CDC)

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 8 มกราคม 2561  views : 3498     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,314 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด