ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthด่วนด่วน!! ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจสถานการณ์การใช้งานโปรแกรมสนับสนุนงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยัง อธิบดีกรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดของท่านดำเนินการต่อไป ขอความร่วมมือ โรงพยาบาล/สถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ให้ข้อมูลตามรายละเอียดในแบบสำรวจที่จัดส่งพร้อมหนังสือ โดย ขอให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ online ที่ http://goo.gl/forms/drA3ClBXoD  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปประกอบการวางแผนการจัดหาและพัฒนาระบบงานรวมทั้งเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร/การปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการดำเนินงานให้บรรลุตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และลดความซ้ำซ้อนของการทำงานของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง

ขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องทุกท่านของโรงพยาบาล/สถาบันต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข download เอกสารแบบสำรวจเพื่อศึกษารายละเอียด และให้ข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์เพื่อช่วยกันจัดทำข้อมูลสถานการณ์ระดับประเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานต่อไป
ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านด้วยดีเสมอมา

 หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ (ว585)

 เอกสารแบบสำรวจเพื่อการจัดเตรียมข้อมูล

 link เพื่อเข้าสู่แบบสำรวจออนไลน์

ที่มา: สำนักบริหารการสาธารณสุข/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 9 กรกฎาคม 2558  views : 2835     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,289 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด