ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthด่วน! ขอให้เขต จังหวัด หน่วยงาน รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.05/ว 527 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 แจ้งเวียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

  • กำกับ ติดตามการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 และ
  • ตอบแบบรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับจังหวัด ผ่านทางระบบ Online ไปที่  http://goo.gl/forms/oWzxn4ELtg  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และ
  • ประสานให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตอบแบบรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับหน่วยงาน ผ่านทางระบบ Online ไปที่  http://goo.gl/forms/VJEyjSD4YV  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

​นอกจากนี้ ได้มีหนังสือที่ สธ 0228.05/15201 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558 แจ้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบการติดตามรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน ข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ในการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 และ ตอบแบบรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับเขต ผ่านทางระบบ Online ไปที่  http://goo.gl/forms/WYr3Xjx7r6  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 527)

 แบบรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับหน่วยงาน

 แบบรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับจังหวัด

 แบบรายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับเขต

ที่มา: สำนักบริหารการสาธารณสุข

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 23 มิถุนายน 2558  views : 3029     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,287 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด