ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthด่วน!! การจัดสรรเภสัชกรผู้ทำสัญญา ประจำปี 2558

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรเภสัชกรผู้ทำสัญญาในปี 2558 จำนวน 350 คน  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสอบถามความต้องการเภสัชกรผู้ทำสัญญาของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งการจัดลำดับความจำเป็นภายในจังหวัด/เขต เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสรุป มีหน่วยงานแจ้งขอรับการสนับสนุนเภสัชกรคู่สัญญา ปี 2558 รวมทั้งสิ้น 954 คน (เขต/จังหวัด 872 คน สถาบันพระบรมราชชนก 16 คน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในโครงการผลิตยาสมุนไพรให้ได้ GMP 47 คน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในโครงการเปิดด่านอาหารและยาใหม่ 19 แห่ง) และได้มีการพิจารณาจัดสรรเภสัชกรผู้ทำสัญญาประจำปี 2558 จากความต้องการสนับสนุน ข้อมูลจำนวนเภสัชกรที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง เป็นที่เรียบร้อย และได้แจ้งสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วยแล้ว

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หนังสือแจ้งการจัดสรรเภสัชกรคู่สัญญา ประจำปี 2558

 รายละเอียดการจัดสรรเภสัชกรผู้ทำสัญญา ปี 2558  

 เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเภสัชกรคู่สัญญา ปี 2558

 สรุปข้อมูลการจัดสรรเภสัชกรผู้ทำสัญญา ปี 2558 

อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดการจับฉลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2558 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือเชิญเภสัชกรพี่เลี้ยงเข้าร่วมการจับสลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของเภสัชกรผู้ให้สัญญาฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยแล้ว โดยให้จังหวัดแจ้งรายชื่อเภสัชกรพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้แทนจังหวัดไปยังกลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ สำนักบริหารการสาธารณสุข รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.05/ว 279 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558

 หนังสือเชิญเภสัชกรพี่เลี้ยง (ว 279)


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 16 เมษายน 2558  views : 12560     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,342 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด