ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthหยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนเมษายน 2558) <17/4/2558>

 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารจัดการระบบวิทยุคมนาคมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ ๒)
คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๔๘/๒๕๕๘ เรื่อง วิธีการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวันทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ [จำนวน ๗ ราย ๑. นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ ฯลฯ]
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม]
ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม]
ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม [จำนวน ๖ ราย ๑. นายวชิร สงบพันธ์ ฯลฯ]
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงกำหนดชื่อสถานพยาบาล และการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
พระบรมราชโองการ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ

จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 2 เมษายน 2558  views : 1618     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,345 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด