ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthด่วนด่วน!!! เชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข จะจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2558 สำหรับบุคลากรด้านเภสัชกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางเภสัชกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสารสนเทศเด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงาน เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานในการพัฒนาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมของหน่วยงาน

เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต/ปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ มุมมองและความต้องการของผู้บริหารต่อการพัฒนาสารสนเทศทางเภสัชกรรม, การจัดการข้อมูลด้านยาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระดับนโยบาย, Data Set ทางเภสัชกรรม, รู้ทัน Drug Catalog,  การทำเหมืองข้อมูลด้วย Rapid Miner, Mobile Health Application ฯลฯ รวมทั้งการนำเสนอผลงานของเภสัชบุคลากรในการพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าวติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 1641 หรือ แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมการประชุม และ/หรือนำเสนอผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม) /ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 (สำหรับผู้นำเสนอผลงาน) ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ (http://dmsic.moph.go.th/)

                  ทั้งนี้ สำนักบริหารการสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (สถานที่ อุปกรณ์ อาหารกลางวัน/อาหารว่าง วิทยากร เอกสารการประชุม) สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัด

                   หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

                   โครงการ

                   ร่างกำหนดการประชุม

                   สมัครเข้าร่วมประชุม/นำเสนอผลงาน กดที่นี่

                   แบบสำรองห้องพัก                


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 28 กุมภาพันธ์ 2558  views : 1347     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,397 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด