ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

 

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ร่างฯ ที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1017/2557) ไว้บนเว็บไซต์สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( http://drug.fda.moph.go.th/)

                 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้
 

 ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... (ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1017/2557)

                 ในการนี้ ได้มีกระแสคัดค้านจากกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม (สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 18 สถาบัน และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม) ต่อร่าง พรบ.ยาฉบับดังกล่าว ในประเด็นหลักๆ 7 ประเด็นด้วยกัน โดยได้มีการทำหนังสือทักท้วงไปยัง คสช. (ซึ่งแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดูแล) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอให้ทบทวน ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ…ฉบับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนที่จะมีการดำเนินการในระยะต่อไป

                  ความเห็น และประเด็นคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

                  สรุป 7 ประเด็นคัดค้านร่าง พรบ.ยา

ที่มา: เว็บไซต์สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา < http://drug.fda.moph.go.th/>
     เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม < www.pharmacycouncil.org>


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2557  views : 890     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,358 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด