ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthสมัครประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชกรรม (Module) ปีงบประมาณ 2558

 

                 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุขร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค 4 สถาบัน กำหนดจัด การประชุมปฏิบัติการเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา (Module System) ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านการบริหารจัดการ รวม 16 หลักสูตร นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพแก่เภสัชกรในภาครัฐ ซึ่งจัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมเชิงวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม Contemporary reviews in Pharmacotherapy 2015 ด้วย

                 ทั้งนี้ ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมไปยัง สสจ. และรพ.ทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0228.07.2/ว 813 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

                 ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดย
                  Download ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมได้ที่ www.phdb.moph.go.th
                  กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมการประชุมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในภาพรวมของผู้สมัครจากหน่วยงาน
                  ทำหนังสือส่งใบสมัครจากหน่วยงานต้นสังกัด (ลงนามโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, สำนักหรือรักษาการ) ไปยัง สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000 หรือ ส่งไฟล์ ใบสมัครเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับ หนังสือแจ้งการสมัครเข้าร่วมการประชุม ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด (ซึ่ง scan เป็น ไฟล์ pdf /jpg ) ไปยัง E-mail address : prapai@gmail.com และ pang.little.pig@gmail.com ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557

 

***สำนักบริหารการสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไม่รับใบสมัคร กรณี
ไม่มีหนังสือแจ้งการสมัครเข้าร่วมประชุมฯ จากหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งการส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร***


                 การส่งหนังสือแจ้งเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมต้องดำเนินการก่อนการประชุมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

                 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการสาธารณสุข โทร 02 590 1628 หรือ ภญ.ภัทรอนงค์ จองศิริเลิศ โทร 081 438 4207 / e-mail: jprapai@gmail.comขอเชิญผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารที่เกี่ยวข้องและใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

                  หนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมรายละเอียด

                  ใบสมัคร

                  หลักสูตรประกาศนียบัตร/ป.โท 4 สถาบัน ที่มา: เว็บไซต์สำนักบริหารการสาธารณสุข <http://phdb.moph.go.th>

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 2 ตุลาคม 2557  views : 1131     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,285 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด