ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthด่วน สำรวจข้อมูลภาระงาน เภสัช รพ. ทั่วประเทศ (ข้อมูลผลงานปีงปม 56)

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ได้จัดการอบรม การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนการจัดบริการ เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยประกอบด้วย การบรรยายและการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์งานของสายวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร รังสีเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด

                  ในการนี้ ได้มีการมอบหมายให้แต่ละวิชาชีพ ดำเนินการสำรวจข้อมูลภาระงานของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง ปี 2558 - 2560 ซึ่งในส่วนของงานเภสัชกรรม เภสัชกรสมพงค์ คำสาร เป็นผู้ประสานรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากกลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลทุกแห่ง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลตามแบบสำรวจที่จัดทำขึ้น และจัดส่งให้ ภก.สมพงค์ ทาง e-mail: spklpn@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

                  กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

                   แบบสำรวจข้อมูลภาระงาน เภสัช รพ. ทั่วประเทศ (ข้อมูลผลงานปีงบประมาณ 2556)

                   เอกสารนำเสนอ งานเภสัชกรรม โดย ภก.สมพงค์ คำสาร

                   เอกสารบรรยาย โดยน.พ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์

                   เอกสารการอบรมทั้งหมด ที่มา: สำนักบริหารการสาธารณสุข


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 7 ตุลาคม 2557  views : 958     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,317 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด