(สำหรับผู้รับผิดชอบการรายงานเท่านั้น)


  กดที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการรายงาน

ใช้งานได้กับ Internet Explorer เท่านั้น นะคะ
(ผู้รับผิดชอบรายงานที่รายงานเป็นครั้งแรก
รบกวนเข้าไปลงทะเบียนใหม่ด้วยค่ะ)

กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ด้านบริหารเวชภัณฑ์

ตามมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ์
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

กำลังคนด้านสาธารณสุข
   (link จาก สป.สธ.)

การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
   (link จาก สป.สธ.)


(ติดตั้ง SVGViewer เพื่อการแสดงผลที่ดี)

สถานการณ์กำลังคน:
    สายงานเภสัชกรความพึงพอใจต่อผลผลิตและบริการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพต่อ ผลผลิตและบริการของสำนักฯ จำนวน 13 รายการ ในปีงบประมาณ 2551 โดยใช้แบบสอบถามที่ส่งถึงผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องของแต่ละผลผลิต/บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

เมื่อนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติเป็น ค่าแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยให้น้ำหนักคะแนนความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวทางของ Likert จากมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด และแบ่งเกณฑ์วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับเช่นกัน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ พึงพอใจปานกลาง ถึง พึงพอใจมาก

ผลผลิต/บริการที่ได้รับการประเมินในระดับพึงพอใจมาก จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียงลำดับตามคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th) คู่มือการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และวารสารเภสัชกรรมคลินิก


           
ด่วน! สมัครประชุมเชิงปฏิบัติการ เภสัชกรรม (Module) ปีงบประมาณ 2558
หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกันยายน 2557) <30/9/57>
ด่วน สำรวจข้อมูลภาระงาน เภสัช รพ. ทั่วประเทศ (ข้อมูลผลงานปีงปม 56)
ออกแล้ว!!! รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต เล่มที่ 10 (Green Book 10)
UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 คืนจากท้องตลาด (26/9/57)
มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (23 กันยายน 2557)
ด่วน ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ว 91)ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!
ด่วน! การดำเนินการเกี่ยวกับราคากลางยาในการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ <22/4/57>
เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (5-7 มีนาคม 2557) <7/3/57>
ด่วน! แจ้งราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา <11/8/56>
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจ้ะ <30/9/56>
แจ้งรายการยานำเข้าจากต่างประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขต่อรองราคาได้ เพิ่มเติม
P4P งานเภสัชกรรม <29/3/56>
ด่วน! ติดตามการดำเนินการตามมาตรการในการดำเนินการและกำกับดูแลในการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล <25/12/55>
แนวทางในการจัดทำผลงานเพื่อขอประเมินบุคคล ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการและเภสัชกรชำนาญการพิเศษ <11/6/54>
ใหม่! หมายเลขติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ <23/2/54>
นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2554-2559 <21/4/54>
ล่าสุด! ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2553 <17/12/53>
โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย <14/9/53>
รหัสมาตรฐานยา เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล <6/7/53>

ข่าวสารเพื่อการบริหารเวชภัณฑ์และสาระน่ารู้
  อีเมล์      
  ชื่อ-สกุล 
6 + 1 + 2 + 4 =
กรุณากรอกผลลัพท์ของการบวกเลขทั้ง 4 ตัว ให้ถูกต้อง
        
 

...เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รายงานข้อมูลการบริหารเวชภัณฑ์ รายไตรมาสทุกท่าน ขณะนี้ เลยช่วงเวลาของการรายงานปกติ (1 เดือนหลังสิ้นแต่ละไตรมาส) แล้ว ท่านที่ประสงค์จะแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลรายงาน ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ข้อมูล ฯ ที่ หมายเลข 025901641 หรือที่ email: dmsic@health.moph.go.th เพื่อขอเปิดสิทธิ์การเข้ารายงานค่ะ!!
ด่วนจ้า! อย่าลืมรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ไตรมาส 3/2557 นะคร้า
หมดเวลาแล้วค่ะ (1/8/57)
ท่านที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (ปีงปม 2557 และปีที่ผ่านๆมา)
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฯเพื่อเปิดสิทธิ์การเข้ารายงานด้วยค่ะ
..โทร 02 590 1641..      

      

 

  

Free counter and web stats
หน้าแรก I ราคายาและเวชภัณฑ์ l คุณภาพยาและเวชภัณฑ์ l ข่าวและกิจกรรม l สารพันปัญหา l นานาสาระ l นโยบายและระเบียบ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราขบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2544 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์